สมัครอบรมหลักสูตร สมัครสอบ Smart Officer รบกวนสมัครสมาชิกด้วยครับ (ดาวน์โหลดคู่มือ)
หลักสูตร : การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ : 48

ปีงบประมาณ : 2567

ปิดลงทะเบียน : 17 มิ.ย. 2567, 18:00 น.

ศูนย์ : KST

หลักเกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม :

1. จะต้องเข้าฝึกอบรม ร้อยละ 100 ของการฝึกอบรมทั้งหมด (ทั้งนี้ หากขาดการอบรมจะต้อง จัดทำรายงานส่งสถาบันเกษตราธิการเป็นรายวิชา)

2. จะต้องส่งแบบสะท้อนการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้

3. จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 48 

คุณสมบัติในการสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติม
(1) บุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมในสูตรนักบริหารหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารหลักสูตรอื่นได้ เมื่อเว้นระยะเวลาไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (2) กรณีส่วนราชการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการในส่วนราชการนั้น ให้ถือว่าคุณสมบัติฯ ดังกล่าว เป็นคุณสมบัติฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารที่จัดโดยสถาบันเกษตราธิการของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการนั้นด้วย (3) กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว หากประสงค์สละสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการจัดทำหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเปิดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ (4) กรณีเปิดการฝึกอบรมไปแล้ว และแจ้งขอสละสิทธิ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายใหม่เข้ารับการฝึกอบรมแทนได้ ให้ถือว่าผู้สละสิทธิรายดังกล่าว ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน โดยขอให้ต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบด้วย (5) กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ให้เว้นระยะการฝึกอบรม 1 ปีงบประมาณ (6) ระหว่างสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือระหว่างการฝึกอบรม ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่อยู่ระหว่างสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น (7) การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ให้นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

หรือ

สมัครสมาชิก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ : 15 
 เมื่อวาน : 163 
 เดือนนี้ : 2,165 
 เดือนที่แล้ว : 6,647 
 รวมทั้งหมด : 68,715