ระบบราชการไทย |

ดร.สุรพงษ์ มาลี สำนักงาน กพ.

สมัครเรียน
สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน |

นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ สำนักงาน กพ.

สมัครเรียน
การวางแผนกลยุทธ์ | Strategic Planning

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมัครเรียน
ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที | Leadership and Responsibility

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

สมัครเรียน
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | The change of leadership in the 21st century

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สมัครเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ : 13 
 เมื่อวาน : 163 
 เดือนนี้ : 2,165 
 เดือนที่แล้ว : 6,647 
 รวมทั้งหมด : 68,713