กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Ministry of Agicture and Cooperative

สมัครทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

Placement Test

    ๑. ข้อมูลของผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน)
Image preview...

ภาพขนาดไม่เกิน 1 Mb. และรองรับไฟล์ JPG, PNG, GIF เท่านั้น!!

   ๒. ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)